Kredyt studencki – jak, gdzie i kiedy?

1
3375
Gotówka dla młofych, kredyt studencki
Pożyczka studencka

Dobry kredyt dla studenta

   Kredyt studencki jest przyznawany na okres studiów, a wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat. O kredyt taki mogą ubiegać się studenci zarówno studiów licencjackich, magisterskich jak i doktoranckich. Wniosek o kredyt można złożyć w każdym momencie trwania studiów. Prawo do preferencyjnego kredytu mają studenci wszystkich uczelni i kierunków oraz trybów studiów. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc i wynoszą 600 zł. W ciągu całego roku akademickiego takich transz jest 10 (od października do lipca). Warunkiem koniecznym do otrzymywania comiesięcznych transz kredytu jest przedstawianie w banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, w terminach do dnia 31 marca i do dnia 31 października.

   Pierwszeństwo do otrzymania kredytu studenckiego mają studenci, których dochód miesięczny na członka rodziny nie jest wyższy niż limit ustalany rok rocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przykładowo w 2011 roku kwota ta wynosiła 2 100 zł na osobę. Termin składania wniosków mija 15 listopada, ale nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę. Może okazać się, że bank wymaga dodatkowych dokumentów, zaświadczeń itp..

Spłata kredytu

   Kredyt spłaca się przez okres dwukrotnie dłuższy niż czas pobierania kredytu. Spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Odsetki naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. W przypadku, kiedy kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni ma prawo wystąpić do banku z wnioskiem o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być także umorzony częściowo lub też w całości z powodu trudnej sytuacji życiowej, trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierci kredytobiorcy. Istnieje również możliwość, żeby bank zmniejszył wysokość raty kredytu do wysokości 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesił spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie jednego roku.

   Obecnie o preferencyjny kredyt studencki można ubiegać się tylko w czterech bankach. Są to: Bank PKO S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oraz SGB-Bank S.A.

1 KOMENTARZ

  1. Nie radzę studentowi bawić się w kredyty, lepiej zaciągnąć chwilówkę, ponieważ pierwsza jest za 0 zł. Spłacamy taką kwotę, jaką zaciągnęliśmy 😉

Leave a Reply